Varsel om oppstart av detaljregulering for Tjennstuåsen - Furutangen

Detaljregulering for Tjennstuåsen omfatter et område på ca. 266 daa. Planforslaget skal legge til rette for nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og en oppgradering av eksisterende vei til nytt hytteområde.

Tjennstuåsen er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. Granåsveien og Tanghøgda omfattes av eksisterende reguleringsplan for Furutangen hytteområder.

Ytterligere informasjon finnes i vedleggene.

Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

Innspill til planarbeidet kan innen 12.04.2021 sendes til

Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69 363.

Til toppen