Varsel om oppstart av detaljregulering for Vingårdsveien 2

Innspill til oppstart av planarbeidet må sendes innen 15. Juni 2022.

Åmot kommune kunngjør herved i henhold til til plan- og bygningsloven § 12-8 oppstart av reguleringsarbeid for Vingårdsveien 2.

Planen fremmes av Krook & Tjäder Arkitekter AS på vegne av Åmot kommune.

Planområdet vil bli foreslått utnyttet til beredskapssenter med tilhørende atkomstvei og parkeringsarealer.

Detaljreguleringen vil ikke være i tråd med gjeldende kommuneplan, som sier at eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal være gjeldende. Planområdet er i dag avsatt til forretning/service, kjørevei og gangvei med faresone flom og støysone.

Planforslaget faller ikke inn under vilkår for konsekvensutredning.

Planområdet - Klikk for stort bildePlanområdet

Innspill til oppstart av planarbeidet, sendes innen 15.6.2022 til:

  • Krook & Tjäder Arkitekter AS
    Karenslyst Alle 18c
    0278 OSLO
  • E-post

Eventuelle spørsmål kan rettes til Knut M. Haaland, tlf. 916 44 920

Til toppen