Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder

Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging (HUKA) har i møte den 01.06.2023, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Furutangen hytteområder (planID 20150200).

Den mindre endringen gjelder kun område F1, dvs. området som bl.a. omfatter det gamle gårdsbruket kalt «Gamle Furutangen» som siden 2011 har vært benyttet til serverings- og samlingssted for hytteeiere og tilreisende.

Områdets arealformål har gjennom den mindre endringen blitt endret fra forretning til forretning kombinert med fritids- og turistformål for å kunne tilrettelegge for noe overnattingsvirksomhet innenfor området.

Endringen medfører ikke endring av gjeldende tekniske bestemmelser for området. Utnyttelsesgrad, byggehøyder mv. er videreført. For ytterligere informasjon se vedlagte dokumenter.

Dokumenter

Hovedutvalgets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages.

Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Til toppen