Vedtatt reguleringsplan for Enlia steinbrudd

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 15.06.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Enlia steinbrudd (planID 20200200). 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ytterligere uttak av masser i ett eksisterende steinbrudd. Vedtak av reguleringsplanen opphever den gamle reguleringsplanen for Enlia steinbrudd med planID 2005127. 

Klage/krav om innløsning

Kommunestyrets planvedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages.

Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig overfor Åmot kommune innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Til toppen