Arkiv og postliste

Postliste/offentlig journal brukes til å informere offentligheten om dokumenter kommunen mottar og sender ut.

Offentlighetslovens hovedregel er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Dokumenter som er unntatt offentlighet er merket med paragrafhenvisning til offentlighetsloven.

Se Åmot kommunes postliste her

Arkivloven sier at offentlig organer plikter å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. Hovedformålet til arkivet vårt, er å sørge for at dokumenter gjenstand for saksbehandling i Åmot kommune i fortid, nåtid og fremtid behandles korrekt ut i fra gjeldende lov- og regelverk.

Arkivtjenesten er underlagt følgende lover og forskrifter:

Arkivlovens formål er å sikre arkiv/dokumenter som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon og at disse blir tatt vare på og er tilgjengelig for ettertiden. 

Besøkende som ønsker innsyn, kan be om det via vårt nettløsning for saksdokumenter og post:

Åmot - en åpen kommune

Åmot kommune har som målsetting å være åpen mot innbyggere, media og omverden. Alle som ønsker å vite hva som skjer og som vil følge eller påvirke beslutningsprosessene, skal kunne gjøre dette. Her følger en oversikt over hva vi gjør i forhold til en slik åpenhet.    

Post til og fra kommunen

Postliste med inn- og utgående dokumenter finnes på våre nettsider.

Innbyggerne har mulighet til å søke i postjournalen på nett. I forhold til journalført post, kan man be om innsyn i brevene som ikke er unntatt offentlighet.

Arkivet i kommunen skal svare raskt så raskt som mulig på innsynskrav - og innen fem virkedager.  

Møter i kommunen

Politiske saksdokumenter er tilgjengelige på nettstedet via vår møtekalender.

Saksdokumenter, som ikke er unntatt offentlighet, er publisert på nett, og som regel legges disse ut en uke før hvert møte holdes. Vedtak/referat legges ut så raskt som mulig etter at møtet er avholdt, som regel i løpet av et par dager.

I Åmot kommune praktiseres åpne møter. Deler av møtet kan unntaksvis lukkes for behandling av enkeltsaker som er unntatt offentlighet. Møter og saksliste for kontrollutvalget finnes i vår møtekalender på lik linje med andre møter.

Styreverv

Åmot kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS. Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig.

Det er viktig at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og dette gjøres bl.a. gjennom Styrevervregisteret. Åpenhet styrker omdømmet til kommunesektoren.

Her er direkte tilgang til en liste over styreverv i Åmot kommune.

Kontakt oss

Cathrine Arildsdatter Aune
Arkivansvarlig
E-post
Til toppen