Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Tilskudd i skogbruket 2021

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2021.

Tilskudd til skogkultur

 • Ungskogpleie/ avstandsregulering: inntil 35 %
 • Markberedning: inntil 20 % (Samme for alle kommuner i Sør-Østerdal)
 • I tillegg er det satt av midler til ulike felles tiltak med fokus på ungskogpleie og rekruttering

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak 2021

 • Tilskudd til tettere planting ved nyplanting: 60 % (for inntil 50 planter pr. daa. utover bonitetsavhengig minimumsantall pr. daa).
 • Tilskudd til suppleringsplanting: 30 % (på hele kostnaden).
 • Søknadsfrist er 1. august og 7. november. 

Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak 2021

 • Tilskudd til gjødsling av skog: 40 %
 • Søknadsfrist er 15. september.

Tilskudd til miljøtiltak i skog

I områder der det drives skogbruk kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Det er et vilkår for utbetaling av tilskudd at miljøverdiene kan påvises og dokumenteres og at merkostnader eller tap er tilstrekkelig dokumentert. Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000.

Tilskudd til landbruksveier

Prioriterte tiltak

 • Utbedre bruer og store kulverter etter tilstandsrapport 
 • Fjerne flaskehalser 
 • Ombygging til økt bæreevne på stamveinettet veiklasse 2 og 3 og 4. 
 • Som hovedregel prioriteres fellesanlegg og store anlegg. 

Tilskudd

 • Utskifting av bruer, større kulverter, flaskehalser, samt spesielt viktige fellesanlegg kan få inntil 45% tilskudd. 
 • Øvrige anlegg kan få inntil 30% tilskudd. 
 • Dersom det utarbeides veiplan av sertifisert veiplanlegger gis økt tilskudd på 5% 

For mer informasjon om tilskuddsordninger i skogbruket se her.

Til toppen