Produksjonstilskudd i jordbruket

Ordningen omfatter tilskudd til areal- og kulturlandskap, husdyrhold, økologisk landbruk og avløsning ved ferie og fritid.

Formål

Produksjonstilskudd i jordbruket skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp. Ordningen omfatter tilskudd til areal- og kulturlandskap, husdyrhold, økologisk landbruk og avløsning ved ferie og fritid.

Hvem kan få produksjonstilskudd?

Produksjonstilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Søker må disponere de arealene og dyrene det søkes på.

Foretak som bare søker tilskudd for bifolk, er unntatt fra kravet om at produksjonen må drives på én eller flere landbrukseiendommer.

I tillegg til grunnvilkårene over stilles det spesielle vilkår for de enkelte tilskuddsordningene.

Du kan lese mer om vilkårene og om du er berettiget tilskudd i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Les mer om vilkårene i Lovdata

Hvordan søker du?

Søknad fremmes elektronisk via Altinn behandles av kommunen.

Søk produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Søknadsfrist

  • Del 1 (husdyr): 15. mars, telledato 1.mars.
  • Del 2 (alle produksjoner og avløsertilskudd): 15. oktober, telledato 1.oktober

Opplysninger i innlevert søknad kan endres i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til og med 29.mars eller 29. oktober.

NB! Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars eller 29. oktober, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her

Til toppen