Bading i Prestsjøen

På grunn av høy bakterieforekomst anbefaler ikke kommuneoverlegen bading i Prestsjøen.

Badevannskvalitet

Bærekraftig skogbruk

Bærekraftig skogbruk er et skogbruk der skogen blir forvaltet med hensyn til at grunnlaget for vedvarende bruk av skogen og skogressursene blir tatt vare på.

Det innebære at skogen skal hogges slik at framtidige generasjoner kan hogge like mye tømmer som vi gjør i dag, at vilkårene for å utøve friluftsliv ikke blir redusert og at det biologiske mangfoldet blir tatt vare på.

Målet om et bærekraftig skogbruk er lovfestet i formålsparagrafen til skoglovene med tilhørende forskrift om bærekraftig skogbruk.

Til toppen