Reseksjonering

Reseksjonering er å endre en allerede seksjonert eiendom. Dersom det ønskes endring for en seksjonert eiendom må det søkes om reseksjonering.

Les mer om reseksjonering hos Regjeringen.no og hos Kartverket.

Slik søker du 

Du søker om reseksjonering ved å fyllet ut søknadsskjema søknad om seksjonering 

Søknad om reseksjonering

Se veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Du skal bare føre opp seksjoner som skal endres. Hvem som skal signere søknadsskjemaet, varierer etter hva dere ønsker å endre.

Dokumentasjon til søknaden

 • Eksisterende tinglyst seksjoneringsøknad. Både situasjonsplan og plantegninger. Disse kan du bestille hos Kartverket
 • Situasjonskart over eiendommen som viser eiendomsgrenser, bebyggelse på eiendommen og eventuelle utendørs parkeringsplasser. Du kan skrive ut situasjonskart via vår kartløsning
 • Plantegninger over alle etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft hvor det gjøres endringer mellom bruksenheter og fellesareal. Tegningene skal tydelig angi de nye grensene for bruksenhetene og bruken av de enkelte rommene.
 • Firmaattest (1 eksemplar) dersom hjemmelshaver er firma.
 • Dersom det er tinglyst en urådighet på eiendommen må det sendes inn et samtykke til seksjoneringen fra urådigretshaveren (2 eksemplar). Samtykket må være med original signatur.
 • Dokumentasjon som viser hvem som kan undertegne på vegne av styret dersom det er nødvendig med samtykke fra årsmøtet eller styret (1 eksemplar). Dette kan f.eks. være firmaattest eller kopi av referat som viser hvem som er valgt inn i styret.
 • Ved reseksjonering som krever samtykke fra årsmøtet må det legges ved en kopi av referat fra årsmøtet (1 eksemplar).
 • I en del tilfeller er det nødvendig med samtykke til reseksjoneringen fra bank/panthaver til seksjonene som endres (2 eksemplarer). Eksempel på når panthaver må samtykke er hvis en seksjon blir mindre, deles opp, slås sammen med en annen seksjon, eller endrer formål. Samtykke fra panthaver må ha originale underskrifter.
 • Hvem som skal signere i de ulike typer reseksjonering fremgår av «Rundskriv for tinglysingen» Kapittel 12.2 Problemstilling nr. 2

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen via post.

 • Postadresse: Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena 

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Hva koster det?

Se gebyrregulativ

Hvor lang tid tar dette?

Kommunen skal behandle seksjoneringssøknaden og registrere seksjonene i matrikkelen innen 12 uker etter at søknaden er mottatt.

Ved retting av søknaden etter §12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt rettet søknad. Etter at søknaden er godkjent og matrikkelført må den ligge hos kommunen til klagefristen har gått ut (3 uker) før den sendes til tinglysing.

Hele prosess sammen kan ta 15-17 uker.

Saksgang

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det.
 • Kommunen fatter vedtak om reseksjonering. 
 • Endringer blir ført i Matrikkel
 • Etter at søknaden er godkjent og matrikkelført må den ligge hos kommunen til klagefristen har gått ut (3 uker) før den sendes til tinglysing
 • Kommune sender dokumenter til Tinglysing
 • Tinglyst dokument og matrikkelbrev returneres deretter til rekvirent
 • Faktura blir sendt til rekvirent.
Til toppen