Hva er selvkost?

Informasjon om selvkostprinsippet.

De kostnadene kommunen har innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og brannforebyggende tjenester, skal dekkes av de gebyrene abonnentene betaler.

Selvkost vil altså si at innbyggerne skal betale det det koster for kommunen å levere tjenesten. Verken mer eller mindre.

Åmot kommune følger retningslinjene for hvordan selvkost skal beregnes.

Gebyret for vann og avløp er oppdelt med et fastabonnement og et forbruksabonnement. Fastabonnementet betales uavhengig av forbruk. For de abonnentene som ikke har installert vannmåler, vil man beregne forbruket ut i fra boligens størrelse (bruksareal).

Selvkostkalkyle

Innenfor de områdene der selvkost skal brukes som brukerbetaling, må Åmot kommune - som alle andre kommuner - utarbeide en selvkostkalkyle.

Målet er at inntekter = utgifter, det vil si at inntektene fra gebyrene skal gi 100 % dekning av kostnadene.

Forskjellen mellom de faktiske kostnadene og de faktiske inntektene blir enten satt på fond, eller de må dekkes inn ved å hente penger fra fond eller ved å endre prisene kommende år.

På denne måten vil en for høy pris/gebyrinntekt i forhold til kostnadene bli satt av på fond for bruk kommende år. Er prisen/inntektene for lave i forhold til faktiske kostnader, kan man bruke av fond for dekke opp for lite inntekter dette konkrete året.

Det vil ikke være mulig å sette den eksakte prisen fra år til år. Derfor er retningslinjene for selvkostberegninger, som er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utformet slik at selvkost kan ses over en femårs periode. I særlige tilfeller over enda flere år.

Bruk og avsetning til selvkostfond gjør at gebyrinntektene er låst til tjenesten og ikke kan brukes til andre tjenester.

Investeringer finansieres ikke av selvkostfond

Vanligvis vil selvkostregnskapet vise at gebyrinntektene er litt forskjellige fra beregnet selvkost. Hvis kommunen har et positivt selvkostresultat (altså et overskudd), skal det tilbakeføres til brukerne av tjenesten innen fem år.  Dette gjøres ved hjelp av et selvkostfond.

Kommunen skal ikke bygge opp fond over lengre tid, men ha en planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging av fondet. Dette fondet skal brukes til framtidige gebyrsatser.

Et overskudd eller underskudd skal tilbakeføres i løpet av fem år.

Selvkostfondet skal ikke brukes som finansiering av investeringer. Investeringene innenfor vann og avløp finansieres hovedsakelig med lån. Investeringsutgiftene føres mot selvkostkalkylen og gebyrene. Det gjøres gjennom avskrivningene og rentekostnadene i hele investeringenes levetid.

Til toppen