Detaljreguleringsplan Enlia grustak – offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.12.2021.

Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte 21.10.2021, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Enlia grustak (planID 20200200) til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å videreutvikle eksisterende grustak, ved å legge til rette for ytterligere uttak.

Vedlegg

Innspill til planforslaget

Eventuelle innspill til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.12.2021.

Merk eventuelle innspill med saksnummer 2020/1254.

Til toppen