Detaljreguleringsplan Nordre Osen park – Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte den 03.06.2021, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Nordre Osen park (planID 20200300) til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av park i Osen.

Vedlagt ligger også ledningspåvisning innhentet i etterkant av behandling i hovedutvalget.

Vedlegg

Innspill til planforslaget

Eventuelle merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Merk henvendelsen med saksnummer 2020/2709.

Til toppen