Detaljreguleringsplan Rena militære flyplass Landsørkje – Offentlig ettersyn

Frist for merknader til planforslaget er 30. juni 2022 (frist forlenget fra 18. mai 2022 grunnet feil i dokument med navn K2002).

Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte 24.03.2022, i henhold til § 12-10 i plan- og bygningsloven, vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Rena militære flyplass Landsørkje (planID 20210100) til offentlig ettersyn. 

Formålet med reguleringsplanen er å imøtekomme de kravene som stilles til militære flyplasser, samt legge om Ygla for å redusere flomrisiko opp mot hoppfeltet. 

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med saksnr. 2020/3106, og sendes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen den 30. juni 2022. 

Høringsfrist utsatt til 30. juni 2022 grunnet feil i dokument med navn K2002. 

Til toppen