Detaljreguleringsplan Tanghøgda - Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte den 03.06.2021, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Tanghøgda (planID 20210300) til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å videreutvikle Furutangen ved å legge til rette for en mindre fortetting i tilknytning til eksisterende hytteområde ved toppen av alpinbakken.

Vedlegg

Innspill til planforslaget

Eventuelle innspill til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Merk eventuelle innspill med saksnummer 2021/632.

Til toppen