Detaljreguleringsplan Tjennstuåsen - Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Hovedutvalg for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte den 03.06.2021, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Tjennstuåsen (planID 20210200) til offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å videreutvikle Furutangen ved å legge til rette for nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, og en oppgradering av eksisterende vei til nytt hytteområde.

Vedlegg

Innspill til planforslaget 

Eventuelle innspill til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021

Merk eventuelle innspill med saksnummer 2021/611.

Til toppen