Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Eiendomsskattelistene 2024 for Åmot kommune – offentlig ettersyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i fire uker fra 7. februar.

Skattelistene legges ut i papirversjon på Åmot folkebibliotek og her på våre nettsider fra og med 7. februar til 8. mars 2024.

Listene viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av takst, skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp. 

Takstlisten for eiendommer med nye og endrete takster er vedtatt av sakkyndig nemnd 11. januar 2024.

Skattelister

Fritak fra eiendomsskatt

Enkelte eiendommer skal ha helt eller delvis fritak fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskatteloven § 5. I tillegg kan kommunestyret velge å frita enkelteiendommer i henhold til eiendomsskatteloven § 7. 

Komplett liste over de eiendommer og bygninger som fritas er lagt ut under offentlig ettersyn. 

Eier/fester som mener de skulle ha hatt fritak, men ikke har fått det, kan søke om fritak.

Klage på eiendomsskatten

Boligeiendom med formuesgrunnlag 

Er eiendommen din en boligeiendom med takst fra formuesgrunnlag (fremgår av tilsendt skatteseddel) så er dette basert på boligverdi fastsatt av Skatteetaten og henvendelser vedrørende dette grunnlaget må rettes til Skatteetaten. 

Informasjon om hvordan boligverdien er fastsatt og muligheter for å gjøre endringer i denne finner du hos Skatteetaten

For eiendomsskatteåret 2024 er det boligverdien for skatteåret 2022 som danner grunnlaget for formuesgrunnlaget.

Eiendom med kommunal takst

Ønsker du å klage på eiendomsskattetaksten for en eiendom som ikke har formuesgrunnlag basert på boligverdi fra skatteetaten så rettes denne klagen til kommunen.

En slik klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. 

  • Klagefristen er 6 uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn og skatteseddelen sendt deg. Vedlagt klagen bør det ligge dokumentasjon over forhold du mener er grunnlaget for klagen.
  • Selv om du klager må skatten betales til forfall. Ved medhold av klagen, vil eventuelt for mye innbetalt bli tilbakeført til deg.

Send klage

Klage på kommunal takst må sendes skriftlig innen seks uker til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Samfunnsutvikling, Postboks 65, 2451 Rena.

Spørsmål

Eventuelle spørsmål kan rettes til Åmot kommune, samfunnsutvikling på telefon 62 43 40 00 eller via epost til postmottak@amot.kommune.no.

Til toppen