Varsel om oppstart av detaljregulering for Tanghøgda - Furutangen

Innspill til planarbeidet sendes innen 12.04.2021.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Tanghøgda med planID 20210300.​

Detaljregulering for Tanghøgda omfatter et område på ca. 36 daa og er en del av eksisterende hytteområde på Furutangen innenfor gbnr. 36/69. Formålet med planen er å legge til rette for en mindre fortetting i tilknytning til eksisterende hytteområde. Arealet er i hovedsak avsatt til friområde i gjeldende reguleringsplan. Gjeldende reguleringsplan er Furutangen hytteområder vedtatt 17.02.2016.

Ytterligere informasjon finnes i vedleggene.

Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

Innspill til planarbeidet kan innen 12.04.2021 sendes til: Arealtek AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller hilde@arealtek.no. 

Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363.

Til toppen