Vedtatt reguleringsplan for Rena militære flyplass Landsørkje

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.12.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde (planID= 20210100). 

Kommunedirektøren kan gjøre mindre redaksjonelle endringer i plandokumentene inkludert plankart, dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes for eksempel å rette opp tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende.

Formål

Formålet med å lage en ny reguleringsplan som i stor grad ligner på allerede gjeldende plan, er å møte sikkerhetskravene som stilles for militære flyplasser. Dette innebærer blant annet flytting av Ygla, samt avskoging av store områder innenfor hinderplanen, areal som i gjeldende reguleringsplan faller inn under arealformålet naturvern. 

Klage/krav om innløsning

Kommunestyrets planvedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages.

Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig overfor Åmot kommune innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Til toppen