Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Vedtatt reguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.09.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde (planID= 20180100). 

Samtidig med vedtak av ny reguleringsplan, vedtar Åmot kommunestyre at de gamle reguleringsplanene i området (planID=199678, 199681, 199788, 199789, 199790, 2003105, 2004117) oppheves i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Kommunedirektøren kan gjøre mindre redaksjonelle endringer i plandokumentene inkludert plankart, dersom dette ikke får betydning for realinnholdet. Med dette menes for eksempel å rette opp tekniske feil, åpenbare inkurier, skrivefeil og tilsvarende.

Formål

Formålet med sammenslåingen av reguleringsplanene er å utarbeide én helhetlig reguleringsplan for planområdet og oppdatere planen iht. Forsvarets behov, og formalkrav i plan- og bygningsloven.

Det er gjort en rekke endringer i reguleringsplanen for å imøtekomme Forsvarets behov, og for å forenkle planen slik at den blir lettere å forholde seg til, uten nødvendigvis å gjøre den mindre streng på viktige områder. 

Klage/krav om innløsning

Kommunestyrets planvedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages.

Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig overfor Åmot kommune innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Til toppen