Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Det er nå mulig å søke om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Statlig tilskudd

Tilskudd kan gis til eier av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet. Søker må ha grøfteplan med kart, samt miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet.

  • Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar.
  • Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Slik søker du

Lokalt tilskudd (jordfondet)

I tillegg til det statlige tilskuddet, kan det og søkes tilskudd fra jordfondet.

  • Det gis tilskudd på inntil kr. 500,- per dekar drenert jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving.
  • For annen drenering som for eksempel avskjæringsgrøfter og usystematisk drenering kan det gis kr. 10,- per løpemeter grøft begrenset oppad til kr. 500,- per dekar.

Slik søker du

For begge tilskuddsordninger vil søknader vil bli behandlet forløpende gjennom året.

Behovet for drenering er stort, og formålet med tilskuddsordningen er å øke matproduksjonen gjennom å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vann/ vassdrag. Det er ønskelig med mer drenering, og vi oppfordrer våre landbruksforetak/ jordeiere til å søke om tilskudd til formålet. 

Til toppen