Vedtatt detaljreguleringsplan for Solli fjelltak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 16.06.2021 vedtatt detaljreguleringsplan for Solli fjelltak (planID 20200100).

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et nytt fjelltak i Nordre Osen.

Klage/krav om innløsning

Kommunestyrets planvedtak kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker fra kunngjøring.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig overfor Åmot kommune innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Til toppen