Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Friområde Rena skole

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen. 

Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging har i møte den 23.03.2023, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Friområde Rena skole (planID 20170100). 

Den mindre endringen går ut på tilpassing av parkeringsarealet til å tilfredsstille krav til sikkerhet, samt flytting av areal for bygging av klubbhus for skilaget, slik at klubbhuset ligger i tilknytning til lysløypa. 

Se vedleggene for ytterligere informasjon

Hovedutvalgets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages.

Eventuell klage framstilles skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, postboks 65 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring. 

Til toppen