Kommuneplan

Alle kommuner skal ha en kommuneplan bestående av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Et overordnet styringsdokument

Kommuneplanen er en langtidsplan som angir langsiktige mål, strategier og prioriterte innsatsområder for utviklingen av Åmotsamfunnet og som på kart med tilhørende bestemmelser fastlegger hvordan kommunens arealer og naturressurser skal brukes eller vernes. 

Kommuneplanen er et overordnet styrings-dokument med visjoner, verdier, målsettinger og satsingsområder for kommunens utvikling som organisasjon og samfunn, og for disponering av kommunens arealer med tilhørende rammer.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel 

Andre planer

Nav

Hvorfor har vi en kommuneplan?

Åmot kommune ønsker gjennom kommuneplanen å bidra til en offensiv samfunnsutvikling og - ut over statlige krav og forventninger til kommunal planlegging - utnytte det handlingsrom og de muligheter som foreligger for iverksetting av lokale prioriteringer og tiltak.

Formålet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere, med beskrivelse av konsekvenser for for miljø og samfunn. Planprosessen skal sikre åpenhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.

Til toppen