Arbeidsgiverstrategi

3 Ledelse i Åmot kommune

3.1 Politisk

Hvordan merkes god politisk styring og ledelse for organisasjonen?

Kommunestyret i plenum

  • De folkevalgte viser vei gjennom å vedta gode overordnede strategiske planer
  • De folkevalgte vedtar en arbeidsgiverstrategi som gir rådmannen et overordnet styringsverktøy for utøvelse av god ledelse og som sikrer attraktive arbeidsplasser
  • De folkevalgte styrer gjennom tillit, og gir dermed rådmannen et godt grunnlag til å lede og styre sin organisasjon, rekruttere og videreutvikle i henhold til kommuneplanen og andre styringsdokumenter
  • Er gode rollemodeller

Hvordan merker medarbeiderne god politisk styring?

  • Forutsigbarhet, samtidig som at gode overordnede strategiske planer gir mulighet for utvikling av tjenestene, som igjen innebærer faglig og personlig utvikling for den enkelte medarbeider
  • Føler trygghet i forbindelse med politiske prosesser, blir vist respekt som ansatt og som fagperson
  • Være sikker på at politiske vedtak gir rom for god ivaretagelse av rettigheter gitt gjennom lov- og avtaleverk

Vi skal ta våre beslutninger på bakgrunn av strategiske planer, andre politiske vedtak, lov- og avtaleverk, ut fra en god etisk standard og verdiene våre. Gjennom god ledelse stimulerer vi til vekst og utvikling av tjenesteytingen.

3.2 Administrativ

I Åmot kommune har vi valgt å bruke medarbeiderundersøkelsen 10-faktor, og det viser at vår grunnholdning er at alle ledere er mestringsorienterte i sitt lederskap. Mestringsorientert ledelse innebærer at medarbeiderne opplever tillit og gis mulighet for relevant personlig og faglig utvikling innen sitt fagområde. Slik legges det til rette for optimisme og samhold.

Endringsvilje oppstår i et konstruktivt miljø med tydelig og inkluderende ledelse. Ledere i Åmot kommune skal styre gjennom våre verdier.

Åpen – ærlig og inkluderende
Motivert – skape engasjement og arbeidsglede internt og på tvers av sektorer
Offensiv – være i forkant og motivere til utvikling, dele kompetanse og kunnskap
Tillitsskapende – lede hverandre gode gjennom trivsel, forståelse og respekt

Til toppen