Arbeidsgiverstrategi

9 Organisasjonskultur

9.1 Etikk

Lederne i Åmot kommune skal bygge en organisasjonskultur som ivaretar kommunens verdigrunnlag, etiske retningslinjer og regler. Medarbeiderne våre har et selvstendig og personlig ansvar for å følge kommunens etiske retningslinjer og regler.

De folkevalgte skal være gode rollemodeller for organisasjonen, og med dette bidra til at kommunens ansatte setter høye krav til faglighet, integritet og etikk overfor hverandre og kommunens innbyggere.

Dette gjør vi ved

 • Å utvikle etiske retningslinjer og regler for all kommunal aktivitet
 • Å ta de gode valgene fordi vi sammen med fornuft og intuisjon bruker våre etiske retningslinjer og regler
 • Arbeide aktiv med våre holdninger for å sikre at våre valg ikke går på bekostning av
 • fellesskapets beste
 • At etisk refleksjon som metode, er innarbeidet hele vår organisasjon

9.2 Korrupsjonsforebygging

I Åmot kommune har vi et antikorrupsjonsprogram for all kommunal virksomhet. Gjennom programmet har vi aktive rutiner for å avdekke korrupsjon, et redskap for å bevisstgjøre ansatte og folkevalgte om korrupsjonsrisiko og en beredskap ved avvik.

Dette gjør vi ved

 • Å ha et godt opplæringsprogram om temaet
 • Å ha fokus på beslutningsprosesser - administrative og politiske
 • Gjentatte gjennomganger og revideringer av rutiner for myndighetsutøvelse og saksbehandling
 • Regelmessig gjennomgang av tjenesteproduksjon
 • Å ha en bevist holdning til habilitet og inhabilitet

Vi har også reglementer og retningslinjer i forbindelse med

 • Økonomiforvaltningen
 • Anskaffelser
 • Personalforvaltning, herunder ansettelser

Vårt antikorrupsjonsprogram skal revideres regelmessig, og skal være et godt og oppdatert verktøy for at våre medarbeidere og folkevalgte skal unngå å komme i vanskelige situasjoner.

9.3 Varsling

Det er viktig for Åmot kommune å ha gode, effektive retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold. Det er viktig at medarbeidere finner trygghet for å varsle når de mener å ha sett, opplevd eller hørt om kritikkverdige forhold.

Ledere i Åmot kommune skal ha god kompetanse i håndtering av varsling, slik at de som varsler aldri blir utsatt for gjengjeldelse.

Vi sikrer dette ved

 • Å ha gode og oppdaterte retningslinjer for varsling.
 • Å ha rutiner for registrering og behandling av varsling.
 • Å ha god opplæring av ledere, slik at det også sikres en kultur for åpenhet og redelighet.
 • Å arbeide gjennomgående med at vår organisasjon er transparent, slik at kritikkverdige forhold lettere kan avsløres.
Til toppen