Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Aktuelt

Mottak av jord- og steinmasser må søke om tillatelse etter forurensningsloven

Statsforvalteren i Innlandet strammer inn praksis for aktører som vil motta jord- og steinmasser som ikke er forurenset, såkalte «rene masser», for deponi- og utfyllingsformål.

Ekstra utbetaling av produksjonstilskudd

I årets jordbruksoppgjør ble det vedtatt å kompensere for noe av utgiftsøkningen som norske bønder opplever i 2022.

Tilskudd i skogbruket 2022

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 2022.

Satser og frister for søknad om tilskudd til tettere planting og gjødsling 2022

Landbruksdirektoratet har fastsatt frister og satser for tilskudd til tettere planting, gjødsling og suppleringsplanting for 2022.

Bio- og solenergi for landbruket

Gratis informasjonsmøte i Elverum 25. april.

Søk tilskudd til tiltak i beiteområder i Åmot kommune

Søknadsfrist er 1. april 2022.

Søknadsfrist for produksjonstilskudd og avløsertilskudd del 1 er 15. mars.

Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd.

Informasjon om tilskuddsordning for kommuner med ulverevir

Der er ikke satt av midler til tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2022.

Skoghygiene etter stormen den 19. november 2021

Vi har ikke fått meldinger om omfattende stormskadene  i Åmot.

Stenging av fagsystemet AGROS ved årsskiftet

Søknader som ønskes behandlet inneværende år må sendes inn i god tid før stenging.

Til toppen