Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Detaljreguleringsplan Tjennstuåsen - Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Detaljreguleringsplan Nordre Osen park – Offentlig ettersyn

Merknader til planforslaget må være innkommet skriftlig innen den 20.08.2021.

Søk om midler til omstilling av reiseliv, event- og serveringsnæringen

Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene.

Militære kjøretøy i Rena sentrum søndag 30. mai

Transporten foregår i tidsrommet 08.00 til 18.00.

Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Høringsfrist 31.05.2021

Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

Åmot kommune har blitt tildelt 716 000 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021.

Varsel om oppstart/prosjektplan - Rullering av Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat

Åpent møte for Åmot, torsdag 22. april 2021, kl. 19:00 – 21:00.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tanghøgda - Furutangen

Innspill til planarbeidet sendes innen 12.04.2021.

Vedtatt reguleringsplan for høgskoleområdet på Rena

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 16.12.2020 vedtatt detaljreguleringsplan for høgskoleområdet på Rena (planID 20180400). ​

Varsel om oppstart av detaljregulering for Tjennstuåsen - Furutangen

Detaljregulering for Tjennstuåsen omfatter et område på ca. 266 daa. Planforslaget skal legge til rette for nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur og en oppgradering av eksisterende vei til nytt hytteområde.

Til toppen